ATxmega128A3U

- TQFP64 -
ATxmega128A3U
 • 内核:8-bit AVR MCU
  厂家:微芯MicroChip | 开发工具
 • 核心频率:32 MHz
  封装类型:TQFP64 VQFN64
 • IO数量:50
  电压范围:1.60 V - 3.60 V
 • FLASH:128K
  RAM:0.01K
 •  相似产品:
 • ATxmega128A1
  32MHz/128K/0.01K
 • ATxmega128B1
  32MHz/128K/0.01K
 • ATxmega128A1U
  32MHz/128K/0.01K
 • ATxmega128D4
  32MHz/128K/0.01K
 • ATxmega128C3
  32MHz/128K/0.01K
 • ATxmega128D3
  32MHz/128K/0.01K
 • 产品参数


  芯片名称 内核 封装 频率(M) FLASH(k) RAM(k) IO端口 低压(v) 高压(v) 12位ADC 12位ADC通道 12位DAC通道
  ATxmega128A3U 8-bit AVR MCU TQFP64 VQFN64 32 128 0.01 50 1.60 3.60 1 16 2
  比较器(A+D) SPI I2C UART USB RTC时钟 DMA DATAROM PWM 正交QEI CRC校验 温度℃
  4 10 2 7 1 1 4 2.048 22 3 1 -40~85
  其他参数:
  BROWN_OUT_RESET LVD PWRO_RESET WD_TIM ADC_RATE PER_PIN_SELECT IRDA INPUT_CAPT MAX_PWM CLC_CCL B_SAFE_LIB PWM_TIME_BASE SMPS_PWM
  1 1 2000 1 1 22 22 8 1 6 6
  PWM_TIM_BASE PWM_RES EPWM COMP_TIME CAP_VOL_DIVIDER CTMU CRYPT_ENG PARA_PORT VD_BAT_BACK INNER_OSC MULTIPLE_FLASH_PANELS
  3 3 400 1 1 1 PSP 1 1 1

  ATxmega128A3U 应用手册 X 2   →ATxmega128A3U原厂链接


        相关评论/勘误纠正/技术交流(共0条评论)
  • 暂无评论
  用户名:
  E-mail:
  AA:
  内容:
  验证码: captcha